Η iLink δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού με χρήση των δυνατοτήτων συσκευών τηλεματικής και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν:

 • ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης στόλου οχημάτων και λοιπών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση εταιρικών αναγκών.
 • εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής ελέγχου οχημάτων.
 • τεχνική υποστήριξη τόσο σε hardware όσο και σε software (παραμετροποιήσεις, προγραμματισμό).
 • υποστήριξη των πελατών για την ανάπτυξη custom made πακέτων εφαρμογών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους.

Στόχος της iLink είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στο χώρο των εταιρειών της ανάπτυξης λογισμικού και κυρίως της τηλεματικής. Ειδικότερα

 • στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής και διαχείρισης στόλου οχημάτων.
 • στην τεχνολογική υποστήριξη των ανωτέρω εφαρμογών σε συνεργασία με εταιρείες κατασκευής συσκευών τηλεματικής.
 • στην παραγωγή υποστηρικτικών εφαρμογών των παραπάνω κύριων εφαρμογών.

Παράλληλα η iLink μεριμνά για την προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων της και των δεδομένων των πελατών της ενάντια σε όλες τις εσωτερικές, εξωτερικές, θεμιτές ή αθέμιτες απειλές, θέτοντας στόχους για την ασφάλεια των πληροφοριών έτσι ώστε:

 • οι πληροφορίες να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, να διατηρείται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών.
 • να ακολουθούνται οι νομικές και οι κανονιστικές απαιτήσεις
 • το προσωπικό να εκπαιδεύεται σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών
 • όλες οι παραβάσεις ή οι ύποπτες κινήσεις που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών να καταγράφονται, να αναφέρονται στον υπεύθυνο του συστήματος της ασφάλειας των πληροφοριών και να διερευνούνται εις βάθος.

Επίσης, στην εταιρεία εφαρμόζονται διεργασίες για την υποστήριξη της πολιτικής της ασφάλειας των πληροφοριών συμπεριλαμβάνοντας τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση ιών, την ασφαλής διαχείριση κωδικών, τη συνεχή διαθεσιμότητα των συστημάτων και των πληροφοριών.

Βασιζόμενη στις παραπάνω αρχές, η Διοίκηση της iLink δεσμεύεται να ενεργεί πάντα με γνώμονα την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών και τη βελτιστοποίηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η στοχευμένη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η διαχείριση δεδομένων με απόλυτη ασφάλεια αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες της εταιρίας. Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων η εταιρία αναπτύσσει, εφαρμόζει και εξελίσσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών που συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001.